Fashion

Urgente

NORWAY, November 2014. Norstat / NRK